ฤกษ์ตระกูล จตุพร, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (3):1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232207.