พันธุ์วัฒนา พิชศาล. 2019. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเมืองวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (2):93-103. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212982.