ถือทอง จันทร์จุรีย์, และ เอกศิรินิมิต ธิดารัตน์. 2019. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกรณี 5 โรงเรียนนำร่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (2):48-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212927.