ตาตะมิ เฉลิมเกียรติ, พรหมอารักษ์ เทอดศักดิ์, และ ชนะบุญ สุทิน. 2019. “การพัฒนารูปแบบในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ในพื้นที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (2):36-47. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212914.