ร ยอดแคล้ว ณิชชาภัทร, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2019. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (2):24-35. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212897.