แจ้งเอี่ยม วิทิตา, พุทธรักษ์ อรนิดา, และ แหล่งหล้าเลิศสกุล เมธินี. 2019. “การระบาดของโรคหิดในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2559”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (2):14-23. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212885.