ม่วงใจเพชรภาสินี, and ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. 2019. “Prevalence and Factors Associated With Melioidosis in Ubon Ratchathani Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN 26 (2), 1-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212860.