สุรัตนวดี นางสาวนงค์นุช. 2020. “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้ารับการตรวจคัดกรองเอชไอวี ที่คลินิกให้การปรึกษาและตรวจเลือดด้วยความสมัครใจของกลุ่มชาย ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 27 (3):38-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/209709.