อ่อนสุระทุม จิตรลดา, และ นาถะพินธุ กาญจนา. 2020. “ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 27 (2):35-43. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/208874.