นาคอ้าย วรยุทธ. 2020. “The Prevalence of Helminthes Infection Among Host and Intermediate Hosts at Mae-Soi Water Gate Project, Lampoon Province Year 2016-17”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 27 (3):22-37. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/197341.