เที่ยงธรรม สุภาวดี, ลี่ทองอิน มยุรี, และ ปิยะวัฒนพงศ์ สิริมาศ. 2019. “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจ และพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (1):87-96. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187275.