ไทยวงษ์ ดวงใจ, สุวรรณรงค์ กังสดาล, และ อ่อนประสงค์ สุวัฒนา. 2019. “การประเมินความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (1):58-65. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187269.