วงศ์คงเดช ราณี, วงศ์คงเดช อดิศร, และ หรรษาวงศ์ จำรัส. 2019. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สื่อสังคมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นในโรงเรียนเขตเมือง”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (1):46-57. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187268.