อิสสระสงคราม ไมลา, และ บุญประคอง ทัศนีย์. 2019. “ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงดู”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (1):35-45. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187266.