Nakkhara, Phatchani -. 2019. “ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อชิคุนกุนยาในหมู่บ้านที่มีการระบาดซ้ำ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 – 2558”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (3):48-58. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/174439.