ไชยวงค์ พิรวรรณ, ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา, และ ชายเกลี้ยง สุนิสา. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 25 (3):88-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166756.