แก้วปาน วันเพ็ญ, กลัมพากร สุรินธร, และ พิชยภิญโญ ปาหนัน. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 25 (3):56-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166701.