ประดิษฐปรีชา อนัญญา, และ มุกตพันธุ์ เบญจา. 2019. “รูปแบบการบริโภคอาหารของกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 18 (2):76-86. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166429.