หนูแก้ว ปรีดาศักดิ์, ิ ผ่องแผ้ว วิทยา, และ สวยสมเรียม กีรติ. 2019. “พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 18 (2):47-55. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166408.