บุญยะลีพรรณ สุวรรณา, เลาหศิริวงศ์ วงศา, และ แสงสุวรรณ เจียมจิต. 2019. “รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 18 (2):12-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166371.