สุปัญญาบุตร สัญญา. 2019. “ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​การ​ปฏิบัติ​ตน​เพือ​ป้องกัน​โรค​ไข้​หวัด​ใหญ่​ ชนิด​A​(2009​H1N1)​ของ​ประชาชน​อำเภอ​นามน​จังหวัด​กาฬสินธ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 18 (2):1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166366.