​​ปรุง​คำ​มา​​​ ปรีย​า​​, และ จง​อุดมการณ์​​ ดาร​ุณี​​. 2019. “คุณภาพ​ชีวิต​ครอบครัว​และ​ความ​พึง​พอใจ​ต่อ​อาชีพ​เย็บ​ผ้า​โหล​ ตาม​การ​รับ​รู้​ของ​สตรี​เย็บ​ผ้า​โหล:​กรณี​ศึกษา​จังหวัด​ขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 18 (1):26-37. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166202.