วิริยะวิภาต ศรีสุนทร, สุวรรณรงค์ กังสดาล, และ วัชรกุล ชุติมา. 2019. “การประเมินผลนโยบายต่อการขับเคลื่อนโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 19 (2):84-99. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166088.