ศูนย์จันทร์ ธาดา, และ จันทรโพธิ์ศรี วิทัศน์. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสกลนคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 19 (2):41-54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166079.