กุญแจทอง รัชนีกร, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2019. “การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 19 (2):17-26. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166074.