อิฟติคาร อนันต์, และ โสตะ จุฬาภรณ์. 2019. “การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักจัดรายการวิทยุในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นโดยใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 19 (1):54-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166057.