วงศ์บา ชัญญาภัค, และ จงใจหาญ กิ่งกาญจน์. 2019. “ประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการ CHAMPION โดยประยุกต์ใช้ แนวทางการประเมินของเคิร์กแพทริค”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 19 (1):27-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166047.