ศรีโรจน์ สกุลรัตน์. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสและรูปแบบ การกลายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาในเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน (NNRTI)-Based ART ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 20 (2):32-45. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166006.