กัณหากุล พนิดา, แจ่มจันทร์ อรวรรณ, และ ชัยมณี ประจวบ. 2019. “การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการใน เขตตรวจราชการที่ 10 และ12”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 20 (2):11-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166004.