สิมมาทัน สุพัตรา, มุ่งเขตกลาง วิวรรธน์, และ อมรพิสิทธิกูล ภัศรา. 2019. “สถานการณ์และผลการดำเนินงานวัณโรคเด็กในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2550-2552”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 20 (1):82-90. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165999.