สันวิจิตร ณัฐปคัลภ์, วัชรินทรางกูร โกวิท, และ ศรีงาน กระพัน. 2019. “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 21 (2):43-53. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165984.