ศรีเรือง ณัฎฐกานต์, ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา, และ ตฤณวุฒิพงษ์ กรรณิการ์. 2019. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เกิดจาก ระบบบริการสุขภาพของรัฐ โรงพยาบาลอำเภอในเขตโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 21 (2):33-42. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165983.