พอกเพิ่มดี พงศธร, ตั้งสวัสดิ์ ศศิธร, และ จันที กิตติพิชญ์. 2019. “ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ ในประชาชนไทย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 21 (2):14-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165979.