แถวโนนงิ้ว เกษร, บูรณะปิยะวงศ์ ดวงสมร, และ วิไลศรีประเสริฐ สุรักษ์. 2019. “วิเคราะห์รายงานการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2551 เขตตรวจราชการที่ 10 และ12”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 21 (1):20-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165962.