กิจขุนทด ลิขิต, และ พรหมสัตยพรต วรพจน์. 2019. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 22 (2):63-74. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164811.