ยศปัญญา อังษณา, สายหลักคำ สุพรรณ, และ จันทร์มหา บุญจันทร์. 2019. “ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดเลย ปี 2556”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 22 (1):89-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164773.