โนนงิ้ว เกสรแถว, รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พรชนก, และ ภูกาบขาว พงษ์ศักดิ์. 2019. “รูปแบบการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปี พ.ศ.2558”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (3):108-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164403.