อาสารินทร์ บุญเทียน, เทียมคลี นรา, และ อุ่นคำ สมพร. 2018. “การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (3):67-76. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163604.