ศรีไชยจรูญพงศ์ ศรีบุศย์, อินทะสร้อย ธวัชชัย, และ เพชรวิสัย อภิญญา. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (3):23-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163328.