พรมภักดี บุญทนากร, วิรุฬหเดช นัทนัน, และ หร่องบุตรศรี นิภาพร. 2018. “บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (2):112-22. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163292.