บุญสงค์ จิรปรียา, เจริญพันธ์ จีระศักดิ์, และ วรวงศ์ จิราพร. 2018. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (2):46-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163266.