สายหลักคำ สุพรรณ, แก้วหานาม เจริญศักดิ์, และ ขันภักดี พรพิมล. 2018. “การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ที่ระดับความเข้มข้น 0.02% จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ปี 2557”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (2):38-45. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163263.