เนตรงามทวี กนกนุช. 2018. “ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล สถานะสุขภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (2):23-37. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163262.