ลอยหา กุลชญา, และ จันทุม กรุณา. 2018. “การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (2):1-8. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163225.