คงสมาน ณรงค์ฤทธิ์, และ พุ่มกลิ่น พยุง. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (1):ุ62-75. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163169.