ทิพวัง จันจิรา, และ นาถะพินธุ กาญจนา. 2018. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 23 (1):46-61. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163167.