สิมมาทัน สุพัตรา, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2018. “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 24 (3):88-99. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162458.