พลเดช ชุติวัลย์. 2018. “สมรรถนะพยาบาลในการดูแลป่วยโรคเรื้อน”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 24 (3):1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162440.