ยิ้มแย้ม น้ำทิพย์, และ รอดจากภัย ยุวดี. 2018. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 24 (2):46-58. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162429.