ศรีวงษ์ ประจบ, โยคุณ วิไลวรรณ, และ ใจคง สัญญา. 2018. “การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 24 (1):105-17. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162180.